top of page

Oportunidad Ayon Kay RockyNamangha ako sa pelikulang Rocky 1. Naantig ako ng sobra sa palabas na ito kaya naman pinanood ko ang lahat ng pelikula sa prangkisa ng Rocky. Plano kong gumawa ng serye tungkol dito at simulan natin sa Rocky 1.


Para sa mga hindi nakakaalam, ang Rocky 1 ay isang 1976 sports drama film tungkol kay Rocky Balboa, isang malas na amateur boxer sa Philadelphia na nakakuha ng malupit na pagkakataon para makalaban ang kampeon ng heavyweight boxing championship na si Apollo Creed. Sa kabila ng mga pagsubok, si Rocky ay lumaban at nagsasanay nang husto. Ipinakita sa pelikula ang suporta ng kanyang coach at nobya na si Adrian. Sa bandang huli, natalo si Rocky dahil sa puntos, ngunit nakuha niya ang paggalang ni Apollo at ng mundo dahil sa kanyang puso at determinasyon.


Ang Aral


Napakarami ng mga aral sa Rocky 1, ngunit ang aking pangunahing takeaway mula sa pelikula ay ang aral tungkol sa oportunidad. Heto ang tatlong punto na natutunan ko:


Ang oportunidad ay minsan lamang dumating


Nakuha ni Rocky ang oportunidad ng tsamba pero kinailangan niyang magtrabaho nang husto para matuloy ang pagkakataong ito.


Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maghanap at lumikha ng mga pagkakataon para sa iyong sarili, sa halip na maghintay na dumating sila sa iyo.


Ang oportunidad ay nangangailangan ng sakripisyo


Nagsakripisyo ng husto si Rocky sa pelikula. Halimbawa nito ang pagsuko sa kanyang trabaho at pagtitiis ng nakakapagod na pagsasanay, upang samantalahin ang pagkakataong lumaban para sa kampeonado.


Ang mga pagkakataon ay may kasamang kabayaran, at kailangan mong magdesisyon patungkol sa mga benepisyo laban sa mga sakripisyong kinakailangan.


Ang oportunidad ay nangangailangan ng paghahanda


Ang tagumpay ni Rocky ay hindi lamang dahil sa swerte o pagkakataon. Nagsanay siya nang husto at inihanda ang kanyang sarili kapwa pisikal at mental para sa laban.


Ang mga oportunidad ay mas malamang na humantong sa tagumpay kapag mabuti ang iyong paghahanda. Mahalagang maglaan ng oras at kalakasan para palaguhin ang ating kasanayan at kaalaman.


Sabi ng Bible


Itinuturo sa atin ng Bibliya na hindi lamang tayo dapat umupo sa paligid habang naghihintay ng mga pagkakataong dumating sa atin, ngunit dapat nating aktibong hanapin ang mga ito.


Sa Mateo 7:7-8, sinabi ni Hesus, "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo, at kayo'y makakatagpo; kumatok kayo, at kayo'y bubuksan. Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap nakasumpong, at ang kumakatok ay pagbubuksan." Nangangahulugan na dapat tayong maging maagap sa paghahangad ng mga pagkakataon at humingi sa Diyos ng patnubay at direksyon.


Bukod pa rito, ang Parable of the Talents sa Mateo 25:14-30 ay binibigyang-diin din ang kahalagahan ng aktibong paghahanap ng mga pagkakataon at sulitin ang mga ito. Ayon sa talinghaga, ang isang panginoon ay nagbigay ng mga talento sa kanyang mga alipin, at ang mga gumamit ng kanilang mga talento at kumita ng higit ay pinuri at ginantimpalaan, habang ang nagbaon ng kanyang talento ay pinagalitan. Ipinapakita nito na hindi tayo dapat maging pasibo o matakot na makipagsapalaran, sa halip ay gamitin ang ating mga kakayahan upang samantalahin ang mga pagkakataon.


In Summary


Hinihikayat tayo ng Bibliya na aktibong maghanap ng mga oportunidad, tulad ng ginawa ni Rocky sa pelikula, at huwag matakot na makipagsapalaran at gamitin ang ating mga kakayahan.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page