top of page

Nagmula ba Tayo sa Unggoy?


Hindi totoo na tayo ay nag-evolve mula sa mga unggoy o kahit na anong uri ng mga primates. Naniniwala ang mga Creationist Scientists , na tayo ay nilikha ng Diyos sa kasalukuyang anyo natin, at ang scientific evidence para sa ebolusyon ay hindi tama o mali ang interpretasyon.


Sino ang Creationist Scientists?


Ang mga Creationist Scientists ay mga siyentipikong naniniwala na ang buhay at ang sanlibutan ay nilikha ng isang makapangyayaring Diyos at hindi nangyari sa pamamagitan ng ebolusyon.


Sumasang-ayon sila sa literal na interpretasyon ng Bibliya na nagsasaad na nilikha tayo ng Diyos nang hiwalay sa ibang mga hayop.


Maraming Creationist Scientists and parte ng Science Field at napakarami ng kanilang kontribusyon sa Siyensiya. Narito ang tatlong kilalang creationist scientists at kanilang kontribusyon sa agham:


Dr. Raymond Damadian - siya ang nagimbento ng MRI o Magnetic Resonance Imaging na nagbibigay ng malinaw na larawan ng loob ng katawan ng tao. Siya ay isang naniniwala sa Bibliya at nagsusulong na ang kalikasan ay nilikha ng Diyos.


Dr. John Baumgardner - isa siya sa mga pangunahing siyentipiko sa mundo ng geology at physics. Siya ay naniniwala sa literal na interpretasyon ng Bibliya at nagsasabi na ang bawat salita ng Bibliya ay totoo.


Dr. Michael Behe - siya ang nagpakilala ng konsepto ng "irreducible complexity" o hindi mapapantay na kumplikadong istraktura sa buhay. Siya ay naniniwala na ang mga istraktura na ito ay hindi magagawa ng natural selection kung kaya't ito ay isang ebidensya para sa paglikha ng isang Diyos.


Bakit Mali ang Ebolusyon?


Ito ang ilang mali sa teorya kung kaya’t hindi sila nakumbinsi sa ebolusyon.


Una, kulang ang mga fossil na ebidensya at hindi kumpleto ang mga ito. Hindi nakikita ang mga "transitional forms" o mga hayop na may mga katangian na nasa pagitan ng isang species at bagong species.


Pangalawa, hindi sapat ang natural selection para makagawa ng mga kumplikadong organic structure, tulad ng mga mata o mga ligaments sa mga hayop. Dahil dito, hindi magiging epektibo ang natural selection para magpakalikha ng mga ganitong mga istraktura.


At ikatlo, hindi kayang ipaliwanag ng ebolusyon kung paano nabuo ang buhay mula sa mga hindi-buhay na materyal. Walang sapat na ebidensya para maipakita ang proseso na ito.


Marami pang butas ang ebolusyon pero hindi na natin tatalakayin dito.


Ano ang Ebidensiya ng mga Creationist Scientists?


Ang mabigat na ebidensiya ng mga Creationist Sceientists ay ang "young earth theory" o ang teorya na ang mundo ay hindi milyun-milyong taon na ang nakalilipas kundi bago pa lamang. Ibig sabihin, walang sapat na panahon para magmula ang tao at lahat ng hayop sa isang one-celled organism.


Ang mga butas ng ebolusyon na nabanggit sa itaas ay pruweba rin ng young earth theory, pero ito pa ang ilan sa mga ebidensiya:


Radiocarbon dating- hindi reliable ang radiocarbon dating dahil puro mali ang pagkakatasa ng radioactive isotopes. Kaya't ang mga nakikitang resulta ng radiocarbon dating ay hindi makatotohanan at paiba-iba.


Magnetic field decay- Ang rate ng decay ng magnetic field ng mundo ay nagpapakita na hindi pa ito lubhang matagal na nabuo. Kung ang mundo ay milyun-milyong taon na, dapat sana ay mas mabagal na ang rate ng decay nito.


Sedimentation rate- ang rate ng sedimentation ay ang bilis ng pagkakalagay ng mga layer ng mga bato sa ibabaw ng isa't isa. Masyadong mabilis ang rate ng sedimentation upang maabot ang milyun-milyong taon taon ng kasaysayan ng mundo.


Marami pang pruweba na nagpapatunay sa Creation Theory pero hindi na natin tatalakayin rito.


Bakit Mahalagang Paniwalaan ang Creation?


Ipinaglalaban ng mga creationists ang paniniwalang ito dahil patunay ito sa authority ng Bible. Ang mga aklat sa Bibliya ay hindi lamang mga simpleng kwento o mitolohiya, kundi mga tunay na kasaysayan ng mundo at ng mga nilalang na naninirahan dito.


Ang creation ay isang pruweba na ang Bibliya ay karapat-dapat ba maging final authority ng buhay. Bukod sa impormasyon kung saan tayo nagmula, ang Bibliya ay ang pinakamahalagang tagapagturo sa buhay dahil ito ang salita ng Diyos. Naglalaman ito ng mga katotohanan at mga prinsipyo para sa kaligtasan at upang mamuhay ng may kasiyahan sa harapan ng Diyos. Ito ay isang buhay na aklat na maaaring magbigay ng kapangyarihan na baguhin ang ating buhay.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page