top of page

Ano ang Pananaw ng mga Kristiyano Tungkol sa mga Dinosaurs?
Naniniwala ang mga Christians na nilikha ng Diyos ang mga dinosaur noong ikaanim na araw ng biblikal na paglikha, kasama ng iba pang mga hayop sa lupa at mga tao.Naniniwala tayong mga Kristiyano na nagkasama-sama ang mga dinosaur at mga tao, at ang katibayan dito ay matatagpuan sa iba't ibang mga kasaysayan, sinaunang likha, at mga sanggunian sa Bibliya.


Ayon sa Answers inn Genesis (AiG) isang creationist organisation, ipinapalagay nila na ang pagkawala ng mga dinosaur ay naganap dahil sa malubhang global na baha na inilarawan sa aklat ng Genesis. Sinasabi nila na ang baha ang sanhi ng malalaking pagbabago sa kalupaan at klima ng mundo, na nagdulot sa pagkamatay ng maraming uri ng hayop, kabilang ang mga dinosaur. Naniniwala sila na ilang mga dinosaur ay maaaring nakaligtas sa Arko ni Noe at pagkatapos ay nagparami at kumalat sa mundo matapos ang baha.


Ano ang Sanhi ng Pagkawala ng mga Dinosaurs?


Sinasuggest ng AiG na ang baha ang nagdulot ng malalaking pagbabago sa ekosistema at klima ng mundo, na nagpahirap sa mga dinosaur. Sinasabi nila na ang baha ang nagdulot ng malalaking pagputok ng mga bulkan, pagragasa ng mga tsunami, at iba pang malalaking kalamidad na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagbabago sa hugis ng mundo.


Bukod pa rito, sinasabi ng AiG na ang mundo pagkatapos ng baha ay malaki ang pagkakaiba mula sa mundo bago ang baha, na may mga pagbabago sa temperatura, kondisyon ng atmospera, at mapagkukunan ng pagkain. Ipinaniniwala nila na ang mga pagbabagong ito, kasama ang iba pang mga kondisyon gaya ng dinosaur hunting at natural predators, ay naging dahilan sa paghina at tuluyang pagkawala ng mga dinosaur.


Bakit Mahalaga Ito sa mga Kristiyano?


Para sa maraming Kristiyano, ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang mga dinosaur at nagkasama sila ng mga tao ay may mahalagang teolohikal at pilosopikal na kahulugan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito maaaring mahalaga sa ilang mga Kristiyano:


Ang Biblical Interpretation: May mga Kristiyano na sumasang-ayon sa literal na interpretasyon ng kuwento ng paglikha sa aklat ng Genesis. Naniniwala sila na nilikha ng Diyos ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kasama ang mga dinosaur, sa loob ng anim na araw ng paglikha na inilarawan sa Genesis. Kapag tinanggap ang paniniwalang ito, naayon ito sa kanilang pang-unawa na ang Bibliya ay ang pinagmulan ng mga salita ng Diyos na hindi nagkakamali.


Ang Soberanya ng Diyos: Ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang mga dinosaur at mga tao upang magsama ay nagpapakita ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilikha. Ipinagtibay nito ang ideya na ang Diyos ang pinakamataas na awtoridad at lumikha ng sansinukob, kasama ang iba't ibang mga naninirahan dito.

Kahalagahan ng Tao: Ang paniniwalang nagkasama ang mga tao at mga dinosaur ay nagbibigay-diin sa natatanging at sentral na papel ng mga tao sa nilikha ng Diyos. Ipinahahayag nito ang ideya na ang mga tao ay iba sa ibang mga nilalang at may espesyal na layunin at ugnayan sa Diyos.


Pagsalungat sa Sekular na Pananaw: Ang pagtanggap sa pagkasama ng mga tao at mga dinosaur ay nagtutulak sa mga sekular na agham na mga teorya, tulad ng ebolusyon at mahabang panahon ng paglipas. Maaaring ito ay paraan para itaguyod ang pananampalatayang Kristiyano sa harap ng mga pananaw sa agham na pinagdududahan nila bilang salungat sa kanilang relihiyosong paniniwala.


Pananampalataya at Pagtitiwala: Ang paniniwala sa pagkasama ng mga tao at mga dinosaur ay maaaring magpatibay ng pananampalataya at pagtitiwala ng ilang mga Kristiyano sa kalooban ng Diyos. Ipinapalakas nito ang ideya na may layunin at plano ang Diyos para sa lahat ng aspeto ng nilikha, at na ang lahat ay nasa ilalim ng Kanyang kontrol.


Kaya't mga kaibigan, ine-encourage ko kayo na mag-aral, magbasa, at magtamo ng kaalaman tungkol sa mga paniniwala ng Kristiyanismo ukol sa mga dinosaur. Magpakumbaba at maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga pagsasaliksik na nagbibigay-linaw at nagpapalawak ng ating pananampalataya.

Sa ganitong paraan, maipapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos at ang pagiging maalam natin bilang mga tagasunod Niya.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page