top of page

Ano ang mga Utos ni Jesus?Juan 14:15


15 “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.


Noong high school ako, nauso sa paaralan namin ang pag-gigitara. Halos lahat ng lalaki sa klase ko ay nagdadala ng gitara at songhits. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang songhits, ito ay isang compilation ng mga lyrics at chords ng mga sikat na kanta.


Isa sa mga pinakasikat na tugtugin noong HS ako ay ang kantang “More Than Words” ng bandang Extreme. Napakaganda kasi ng lyrics, melody at guitar arrangement ng kantang ito. Parang napakapogi mo kapag kaya mo itong tugtugin noong HS ako.


Sabi sa kanta,


“More than words is all you have to do to make it real

Then you wouldn’t have to say that you love me

Coz I already know”


Naalala ko tuloy ang Juan 14:15. Sabi dito, kung mahal natin si Jesus, sundin natin ang kanyang mga utos. Hindi sapat na sinasabi lang natin na mahal natin Siya.


Ano ba ang mga utos ni Jesus?


Mateo 5:17-19


17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin.


Sabi ni Jesus, tinupad na niya lahat ng utos sa Bible. Kaya naman 3 bagay na lang ang iniutos Niya sa atin.

 • Mahalin natin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa at isip

 • Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin

 • Ikalat ang ebanghelyo


Mahalin Natin ang Diyos nang Buong Puso, Kaluluwa at Isip


Mateo 22:36-37


36 “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” tanong niya.

37 Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo.


Tanungin natin ang ating sarili, paano natin ipapakita na mahal natin ang Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip?

 • Kasama ba ang Diyos sa mga plano mo?

 • May oras ka bang magdasal, magbasa ng Bible o magsimba?


Mahalin Natin ang Ating Kapwa Gaya ng Pagmamahal ni Jesus sa Atin


Juan 15:12


12 Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.


Tanungin natin ang ating sarili, paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa?

 • Kaya ba nating tumulong sa nangangailangan?

 • Kaya ba nating makinig sa mga daing?

 • Kaya ba nating ipagdasal ang ating kapwa?


Ikalat ang Ebanghelyo


Mateo 28:18-20


18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.

19 Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

20 Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.”


Tanungin natin ang ating sarili, paano natin ikakalat ang ebanghelyo?


 • Kaya mo bang sumama sa mga Bible study groups?

 • Kaya mo bang tumulong sa missionary work?

 • Kaya mo bang ikwento ang istorya ni Jesus sa pamilya at kaibigan mo?

In Summary


Hindi sapat na sinasabi lang natin na mahal natin si Jesus. Dapat nating sundin ang Kanyang mga utos.

Mahalin natin ang Diyos, ang ating kapwa, at ikalat natin ang ebanghelyo sa buong mundo.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page