top of page

Ano ang Kalakasan Mula sa Banal na Espiritu?
Mga Gawa 4:8-10


8 Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, “Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, 9 kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, 10 nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu-Cristo na taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos.


Hindi ko na mabilang kung ilang ulit ko na naikwento ang kwentong ito. Ang kwento tungkol sa unang beses na natanggap ko ang kapangyarihang mula sa Banal na Espiritu.


Isa akong musical theatre director noon at bago pa lang ako sa aking church sa probinsya. Kinausap ako ng Pastora tungkol sa pag gawa ng palabas sa teatro para sa Pasko. Patapos na ang buwan ng Oktubre noong nag-usap kami.


Sabi ko,”Pastora, hindi ko po kayang gumawa ng palabas para sa Pasko. Wala na pong oras. Karaniwan po kasi, apat na buwan ang paghahanda ko para sa isang palabas sa teatro.”


“Ganun ba,” sagot ni Pastora. “Ikaw ang bahala, basta huwag mong maliitin ang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan mo.”


“Opo”, sagot ko naman.


Noong umuwi ako sa bahay pagkatapos ng aming pag uusap, biglang hindi na ako mapakali. Umuugong sa isip ko ang mga salitang “huwag mong maliitin ang kayang gawin ng Diyos.”


Nagsimula akong magsulat. Hindi nauubos ang mga ideyang pumasok sa isip ko. Natapos ko ang script ng palabas sa loob lang ng isang linggo.


Pinakita ko agad ang script kay Pastora at pinayagan niyang magsimula ang paghahanda sa palabas.


Nag schedule ako ng auditions. Nakipag meeting ako sa iba’t ibang performance arts ministry ng church. At pagkatapos ng ilang araw, handa na kami para sa rehearsals.


Saktong November 1 ang aming unang practice at noong December 23, itinanghal namin ang sinulat kong palabas.


Labis na natuwa si Pastora at ang mga members ng church sa aming pagtatanghal, kaya naman inulit namin ang palabas sa mismong araw ng Pasko.


Sabi ko imposible. Posible pala kapag pinalakas ka ng Banal na Espiritu.


Si Pedro


Sinita ng matataas na pinuno si Pedro at Juan dahil itinuturo nila ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao.


Si Pedro ay isang mangingisda na walang pinag-aralan at napilitan siyang humarap sa Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio. Hindi natakot si Pedro, bagkus nagsalita siya na buong-buo ang loob at puno ng tapang. Kaya naman walang nagawa ang mga pinunong ito laban kay Pedro. Parang imposible, pero posible dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.


Ikaw Din


May kailangan ka bang gawin na parang imposible?


Huwag kang matakot. Kaya mo yan. Magdasal ka at hingin ang tulong ng Diyos. Tandaan, lahat ay kaya nating gawin basta’t kasama natin ang Panginoon.Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala."Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page