top of page

Ano ang Iniisip Mo?Filipos 4:6-7


6 Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalanging may paghiling. 7 At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus.


Trivia: Alam mo ba na umaabot sa 50,000 hanggang 70,000 na mga ideya ang naiisip natin sa loob ng isang araw? Nakakamangha di ba? Ito ay patunay sa lakas ng ating kaisipan.


Sa dami ng iniisip natin sa bawat oras, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na pinag-iisipan natin dahil sabi sa sa pag-aaral ng isang clinic sa Amerika, 80% ng naiisip natin ay negatibo.


Kung tama ang kasabihan na nagsisimula sa kaisipan ang laban ng buhay, dehadong-dehado na tayo bago pa man magsimula ang laban. Kailangan natin ang lahat ng tulong para tayo ay magtagumpay.


Depression at Anxiety


Mataas ang bilang ng mga taong dumaranas ng depression at anxiety. Kasi naman, mahirap na nga ang buhay dumagdag pa ang epidemya na gumapos sa buong mundo.


Isang seryosong medical issue ang depression kaya naman dapat talagang bigyan natin ng atensyon ang ating mental health. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, unti-unti tayong hihilahin ng depression sa hukay ng kalungkutan. Kapag tayo’y nabaon sa lungkot at takot, mahirap ng makaalis. Dapat tayong lumaban bago pa lumalim ang hukay na nakalaan para sa atin.


Lifestyle check


Filipos 4:8


8 Sa katapus-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig, anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo.


Hindi kapansin-pansin ang kilos ng depression at anxiety. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Pwedeng tinatamad ka lang gawin ang mga bagay na normal mong ginagawa. Minsan, wala ka lang ganang kumain. Kadalasan, naiisip mo lang ang mga badtrip na nangyari sa trabaho o kaya ang tsismisan ng mga kapitbahay.


Pero kapag hindi mo binigyan ng atensyon ang mga bagay na ito, pwede kang makaranas ng depression. Mahirap ng bumalik sa normal kapag umabot na sa kritikal na kondisyon ng depression.


Kaya naman pinapaalala sa atin ng Bible na piliin ang ating mga iniisip. Kung negatibo at hindi maganda ang naiisip natin, pilitin nating mag-isip ng mga mabubuting bagay. Nakakatamad umalis? isipin natin na kailangan nating mag-build ng connections. Walang-ganang kumain? Isipin natin na mahirap magkasakit. Puro problema sa trabaho? Isipin natin kung bakit tayo nag-apply sa simula. Puro tsismisan? Isipin natin na may kabuluhan ang ating buhay kaya tayo pinag-uusapan.


Mahirap gawin pero piliin nating isipin ang mga mabubuting bagay.


Nandiyan si Jesus


Hindi natin kayang labanan mag-isa ang depression at anxiety. Mahalaga na mayroon tayong support group. Humanap tayo ng mga taong pwede nating kausapin tungkol sa ating mental health.


Tanggapin rin natin ang tulong na nagmumula kay Jesus. Sabi sa Bible:


Isaias 26:3


3 Panginoon, bigyan nʼyo nang lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo.


Kung magtitiwala tayo kay Jesus, bibigyan niya tayo ng lubos na kapayapaan. Minsan kapag nakakaramdam ako ng pag-aalala, humihinga ako ng malalim at nagdadasal. Madalas na gumagaan ang aking pakiramdam agad-agad. Minsan hindi mabilis na nawawala ang takot at pag-aalala, pero nababawasan ang bigat sa aking puso pagkatapos kong magdasal kay Jesus.


Importante na may mga kaibigan kang nakakausap at nakakaintindi sa iyong sitwasyon, pero subukan mong tumawag kay Jesus kapag kailangan mo ng tulong.


In Summary


Mahalaga na bigyan natin ng pansin ang ating mental health. Pagtuunan natin ng atensyon ang mga bagay na positibo.


Mahalaga na magkaroon ng support group upang labanan ang depression at anxiety, pero mas mahalaga na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos.


Si Jesus lang ang may kakayahan na magbigay ng lubos na kapayapaan.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ng Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page