top of page
Magazines pile

HIGH3R.COM

About Us

Magulung-magulo ang mundo ko noon. Akala ko, karapat-dapat lang na magdusa ako sa buhay. Nasa bingit ako ng depression. Hindi ko alam may may magandang plano para sa akin si Jesus.

Ako ay dating single-father walang maayos na relasyon. Mas masikap pa akong magtrabaho kaysa sa kalabaw pero walang asenso. Pinilit kong magtagumpay pero walang pagbabago.

Hanggang sa nakilala ko ang Diyos at natutunan ang awtoridad ng Bibliya.

Ngayon, ako'y kasal sa babaeng pinangarap ko, may kakayahang suportahan ang aking pamilya, at namumuhay ng maayos at may kapayapaan.

 

Ang Diyos ay hindi pa rin tapos sa akin, at alam kong may mahusay Siyang plano para sa lahat.

 

Kaya naman hinihikayat kitang ibahagi ang iyong  devotional story, kung paano binago ng salita ng Diyos ang iyong buhay dito sa High3r.com.

 

Hinihimok ko ang lahat na suportahan ang ministeryong ito sapagkat tinawag tayo ng Diyos upang palakasin ang isa't isa.

 

Ipagkalat natin ang  pagmamahal ng Diyos at ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo. 

 

Ang iyong devotional story ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Sama-sama nating danasin ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. 

Israel Otto Manalo 
Brother in Christ 

 

About: Inner_about
bottom of page